Detail žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail žadatele

Detail žadatele seskupuje údaje o subjektu žadatele, umožňuje stažení aktuálně zveřejněných formulářů žádostí / vyúčtování, eviduje dosud podané formuláře a slouží také pro správu osob oprávněných ke stažení a podání formulářů za daného žadatele. Některé údaje o žadateli jsou při stažení formuláře žádostí / vyúčtování do tohoto formuláře předvyplněny, proto je doporučeno údaje o žadateli udržovat aktuální.

 

Záložka Žadatel

Eviduje základní informace o subjektu žadatele. Rozsah vyplnění hodnot závisí na právní formě žadatele. V záložce jsou pouze pro čtení údaje o právní formě, IČO, Obchodním názvu, Tituly, Jménu a Příjmení. Hodnoty jsou při zakládání žadatele vyplněny na samostatném detailu Subjektu otevíraném přes tlačítko Editovat se symbolem ikony ikona_tuzka.

Do formulářů žádostí je povinné uvést údaje o bankovním spojení, tedy kam má být případně přidělená podpora vyplacena. Údaj o čísle účtu (nepovinné 6-ti ciferné předčíslí + povinné max. 10-ti ciferné číslo účtu) včetně kódu banky, lze vyplnit právě na záložce Žadatel. Kód banky se určuje výběrem z číselníku bank.

 

Editace subjektu

Z detailu žadatele se ze záložky Žadatel otevírá formulář umožňující zadání údajů o subjektu žadatele popř. umožňující editaci dříve uložených údajů o žadateli. Otevření editace subjektu je prostřednictvím tlačítka Editovat s ikonou ikona_tuzka.

Rozhododujícím údajem o subjektu je zvolená právní forma, která určuje rozsah zobrazených údajů v detailu. Uživatel vyplní odpovídající údaje o žadateli a založení/změny potvrdí tlačítkem Uložit nebo Uložit a zpět. Uložením zůstává v editovatelném detailu subjektu, volbou Uložit a zpět změny uloži a vrací se do záložky Žadatel v detailu žadatele. Při vyplnění údajů o právnické osobě lze využít tlačítko Načíst údaje z ARES. Předpokladem pro načtení údajů je vyplnění IČO společnosti. Z veřejnosti dostupného Administrativního rejstříku ekonomických subjektů jsou načítány údaje o aktuálně evidovaném obchodním názvu a sídle společnosti. Údaje o osobách nejsou veřejně dostupné, proto je potřeba jména jednatelů (staturárních zástupců) vyplnit přímo v portálové aplikaci. Správa statutárních zástupců je vedena v samostatném přehledu, kdy nový záznam se přidává tlačítkem Přidat nad seznamem. Editace existujícího záznamu se provádí v detailu otevíraném z přehledu přes příjmení osoby případně obchodní název.

 

Ve správě subjektu je možné zaevidovat různé kontaktní údaje jako jsou Datová schránka, E-mailové adresy, Telefonní kontakty, odkazy webové stránky či facebooku. Nové záznamy se založí tlačítkem Přidat nad seznamem. Editace existujícího záznamu se provádí v detailu otevíraném z přehledu přes údaj ve sloupci Hodnota.

 

Záložka Preferované oblasti

V záložce jsou evidovány tematické oblasti, kterými si uživatel žadatele zužuje počet záznamů v záložce Formuláře ke stažení. Pro žadatele nemá smysl mít v přehledu preferovaných oblastí všechny dostupné oblasti, nabízely by se desítky formulářů žádostí a vyúčtování ke stažení. Uživatel žadatele si musí sám přidat oblasti, za které předpokládá řešit podání žádosti o podporu.

Tlačítkem Vybrat nad seznamem je zpřístupněn výběr ze všech dostupných oblastí. Prostým zatržením nových záznamů oblastí případně odtržením dříve nastavených, je aktualizován seznam preferovaných oblastí. Změnu nastavení je potřeba potvrdit tlačítkem Uložit v detailu žadatele.

 

Záložka Formuláře ke stažení

Záložka je naplněna záznamy v závislosti na nastavení záznamů v záložce Preferované oblasti. Pokud u žadatele není nastavena žádná preferovaná oblast, bude prázdná také nabídka formulářů ke stažení. Pokud je mezi preferovanými oblastmi zvolena alespoň jedna oblast podpory HMP, pak je nabídka formulářů ke stažení ovlivněna ještě datem zveřejnění formuláře společně s datem podání DO. Tzn., že jsou nabízeny pouze typy formulářů žádostí / vyúčtování, u kterých již nastalo datum a čas zveřejnění a zároveň nepominulo datum a čas podání DO.

 

Přehled formulářů ke stažení obsahuje údaje:

• Název – stručný textový popis formuláře

• Rok – rok vyhlášení

• Kód – identifikátor jednoznačně určující formulář

• Podání od – datum a čas, od kdy je povolen příjem vyplněných formulářů

• Podání do – datum a čas, do kdy je povolen příjem vyplněných formulářů. Po uplynutí data a času se takový záznam formuláře ke stažení přestane zobrazovat nabízet.

• Datum zveřejnění – datum a čas zveřejnění formuláře. Jakmile nastane datum a čas zveřejnění, od tohoto okamžiku se žadaelům začíná nabízet ke stažení.

• Typ formuláře – údaj nabývá hodnoty Žádost o grant nebo Žádost o vyúčtování

• Typ – údaj identifikující online / offline formulář.

• Stažení dokumentu – hodnota prezentovaná formou odkazu; podle typu se nabízí stažení formuláře pro offline vyplňování nebo se ve stejném prohlížeči otevírá nová záložka pro online vyplnění formuláře.

 

Online formulář je typ pro otevření v internetovém prohlížeči a je určen především pro uživatele jiného prostředí než je Windows. Offline typ formuláře je ve formátu ZFO pro otevírání v aplikaci Software602 Filler. Aplikace je dostupná ke stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/

 

Záložka Oprávněné osoby

V záložce jsou evidovány uživatelské účty tzv. uživatelé žadatele. Připojení uživatelé jsou oprávnění ke stažení formulářů žádostí / vyúčtování daného žadatele a náhledu na údaje o žadateli. V přehledu je základní identifikátor uživatele v podobě jeho jména a e-mailové adresy uživatelského účtu. Příznak Správce určuje právě jednoho vlastníka účtu žadatele – takový uživatel založil subjekt žadatele v portálové aplikaci.

 

Pomocí tlačítkem Přidat nad přehledem, je možnost založení nového uživatele žadatele. Systém nejdříve na základě zadané e-mailové adresy ověří existenci uživatelského účtu v portálu. Existující účet je pouze připojen mezi oprávněné osoby žadatele nebo je uživatel vyzván k doplnění údajů pro registraci nového účtu uživatele portálu. K registraci potřebuje být v kontaktu s vlastníkem e-mailové schránky, protože systém k dokončení registrace vyžaduje zadání ověřovacího kódu odeslaného do uvedeného e-mailu.

Lze doporučit, aby si nová oprávněná osoba účet uživatele v portálu nejdříve sama registrovala a následně již připojený uživatel žadatele tento účet k žadateli připojil mezi oprávněné osoby.

 

Záložka Podané formuláře

Záložka je naplněna záznamy formulářů, které byly po jejich podání úspěšně přijaty na serveru MHMP. Jedná se o formuláře, do kterých byl vrácen datum + čas podání a především unikátní kód podání. Evidence podaných formulářů umožňuje stažení podané verze zfo formuláře. Evidence podaných formulářů je v obdobném rozsahu dostupná také přes hlavní menu v přehledu Moje žádosti. Zde je však evidence podaných formulářů za všechny žadatele, u kterých je přihlášený uživatele veden jako vlastník (správce) či oprávněnou osobou.

 

Přehled podaných formulářů obsahuje údaje:

• Oblast dotace – hodnota oblasti dotace, v rámci které je podán formulář žádosti/vyúčtování. Může se jednat např. o oblast školství, památek aj.

• Datum podání – datum a čas úspěšného podání formuláře na server MHMP

• Kód stažení formuláře – jedná se o unikátní hodnotu pro označení formuláře žádosti/vyúčtování. Kód je nastaven administrátorem systému před zveřejněním formuláře

• Kód podání – identifikátor podaného formuláře; kód podání slouží pro jednoduchou identifikaci formuláře podaného na server MHMP, může tak identifikovat i verzi stejného formuláře opakovaně podaného např. po opravě údaje v již podaném formuláři

• Počet projektů – nabývá hodnoty 1 až n; počet projektů větší než jeden závisí na typu formuláře žádosti, protože některé oblasti podpory umožňují ve formuláři jedné žádosti evidovat specifickou část (údaje o projektu) vícekrát. Běžný stav je jedna žádost = jeden projekt.

• Stáhnout – odkaz pro stažení zfo souboru podaného formuláře

• Podaný formulář – odkaz Detail umožňuje otevření detailu podaného formuláře