IS FP HMP - Portál finanční podpory

Portál finanční podpory

  Odhlásit se Nápověda

Portál finanční podpory hlavního města Prahy

  • dosud neregistrovaný uživatel zvolí v menu "Registrace uživatele" a po dokončení registrace se přihlásí;
  • přihlášený uživatel si v menu zvolí "Moji žadatelé" a tlačítkem "Přidat" otevře formulář pro založení profilu (účtu) žadatele, za kterého řeší podání žádosti o finanční podporu. U profilu je doporučeno vyplnit a udržovat aktuální všechny dostupné údaje o organizaci žadatele. Některé z údajů jsou automaticky plněny do stahovaného formuláře žádosti;
  • v založeném profilu žadatele si na záložce "Preferované oblasti" tlačítkem "Vybrat", nastavte všechny oblasti, pro které se předpokládá zájem organizace o finanční podporu. Pokud nastane termín zveřejnění formuláře žádosti, přes záložku "Formuláře ke stažení" získáte přístup ke stažení formuláře žádosti za příslušný dotační program;
  • ze záložky "Formuláře ke stažení" stáhněte a uložte formulář žádosti do svého počítače. U sebe uložený formulář postupně doplňujte a následně zkompletovaný elektronicky odešlete tlačítkem "Podat na Magistrát hl. m. Prahy" na konci otevřeného formuláře;
  • při vyplnění a podání formuláře postupujte prosím podle pokynů vydaných příslušným odborem MHMP;
  • po úspěšném elektronickém podání se do formuláře žádosti nahraje „kód podání“ (ve formě čárového kódu na první straně formuláře pod nadpisem) a „potvrzovací věta“ (Potvrzení o elektronickém podáním žádosti na poslední straně formuláře) o úspěšném podání včetně data a času podání. Každý úspěšně elektronicky podaný formulář se zaeviduje k profilu žadatele a bude dostupný ke stažení přes menu Moje žádosti popř. v detailu profilu žadatele v záložce Podané formuláře;

Na Portálu finanční podpory hlavního města Prahy najdou občané kompletní přehled o dotacích a grantech poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen MHMP). Portál plynule navazuje na portál MHMP, a to především na jeho oblast Dotace a Granty.

Cílem tohoto portálu je prezentovat vybrané informace o evidovaných žádostech a o grantech, dotacích či darech, poskytnutých jednotlivým subjektům, v jednoduché a přehledné podobě. Informace, prezentované na Portálu finanční podpory, jsou přebírány z databáze systému IS FP HMP, který slouží potřebám MHMP.

Tento informační systém používají odpovědní pracovníci všech grantových oblastí, které poskytují dotace, granty a dary (dále jen granty) z prostředků hlavního města Prahy, a to i v případě dílčí spoluúčasti hlavního města Prahy. Údaje také využívají pracovníci odboru finančních kontrol MHMP a odboru mimořádných kontrol MHMP.

Data z informačního systému FP HMP jsou následně zpracována pomocí SQL a OLAP technologií a prezentována na tomto portálu ve formě tabulek i multidimenzionálních datových kostek.

  • portál obsahuje údaje od roku 2006, tyto údaje jsou pravidelně 1x za měsíc aktualizovány
  • vybraná část informací ze systému IS FP HMP je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpřístupněna na internetu

Připomínky k vzhledu a obsahu tohoto Portálu finanční podpory z řad veřejnosti jsou vítány. V případě zjištění nesouladu v prezentovaných údajích žádáme dotčené subjekty o nahlášení nesrovnalostí na kontaktní adresu.

- Magistrát hlavního města Prahy, ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.